Ogólne warunki handlowe

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, zwane dalej ,,OWH”, stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

1.2. OWH regulują zasady współpracy pomiędzy spółką MEGA Sp. z o.o., zwaną dalej “Producentem”, a podmiotami składającym zamówienia, zwanymi dalej “Zamawiającymi”.

1.3. OWH stanowią integralną część umów i wiążą strony w całości od momentu zawarcia umowy przez Producenta i Zamawiającego (podpisania zamówienia przez Zmawiającego), pod warunkiem, iż zostały one udostępnione Zmawiającemu przed zawarciem umowy (podpisaniem zamówienia przez Zamawiającego).

1.4. OWH dostępne są do wiadomości Zamawiających na stronie internetowej www.mega-nysa.pl

1.5. Jeżeli Zamawiający pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Producentem, przyjęcie przezeń OWH przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień.

1.6. Odstępstwa od OWH są możliwe jedynie poprzez wyraźną, pisemną ich akceptację przez Producenta i Zamawiającego.

II. Zamówienia towaru

2.1 Transakcja pomiędzy stronami realizowana jest w oparciu o zamówienie złożone przez Zamawiającego. Kierowane jest ono do Producenta wyłącznie w formie pisemnej (pocztą lub faksem) lub elektronicznej, poprzez wysłanie zamówienia pocztą elektroniczną przez osobę upoważnioną do składnia zamówień w imieniu Zamawiającego.

2.2. Zamówienia oraz wszelkie zmiany w trakcie trwania zamówienia wymagają formy pisemnej oraz pisemnego potwierdzenia przez Producenta.

2.3. Zamówienia podpisane i nadesłane przez Zamawiającego do Producenta, nie mogą być anulowane, chyba że wraz zamówieniem dojdzie do Producenta oświadczenie Zamawiającego o odwołaniu zamówienia.

III. Ceny i termin realizacji zamówienia

3.1. Ceny poszczególnych towarów ustalane są w oparciu o cennik obowiązujący u Producenta w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zamówienia na produktu nietypowy, nie zawarty w cenniku producenta, cena ustalana jest poprzez indywidualną wycenę.

3.2. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Producenta o ich zmianie.

3.3. Zamawiający odpowiada w pełnej wysokości za dopłaty związane z wszelkimi zmianami, jakich dokona po złożeniu zamówienia, a w szczególności:

– zmiany konstrukcyjne,

– zmiany wyposażenia,

– zmiany specyfiki zamówionego towaru,

– dostarczenie uszkodzonych i niewłaściwych podzespołów,

– niedostarczenie podzespołów lub części do realizacji towaru w terminie określonym przez Producenta.

3.4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za dopłaty lub zmianę terminów realizacji zamówienia wynikające z opóźnień Zamawiającego w przedstawieniu dokumentacji niezbędnej realizacji zamówienia.

3.5. Cena oraz termin realizacji ustalony w dniu podpisania danego zamówienia może ulec zmianie w trakcie jego wypełniania, w przypadkach określonych w punktach poniższych.

3.6. Wszelkie zmiany związane z procesem produkcji, dokonane w trakcie realizacji zamówienia wpływają na wydłużenie ostatecznego terminu realizacji tego zamówienia.

3.7 Dopłaty oraz wydłużenie terminu realizacji określone są przez Dział Konstrukcyjny Producenta, indywidualnie dla każdego zamówienia.

3.8. Za opóźnienie w wykonaniu Zamówienia wynikające z winy Producenta, Producent zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,5% wartości przedmiotu zamówienia za każdy tydzień zwłoki, nie więcej jednak niż 3% sumy wartości zamówienia. Przy czym kara umowna naliczana będzie po przekroczeniu 30 dni opóźnienia .

3.9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia lub opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli nastąpiły one wskutek siły wyższej. Producent ma jednak obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w wybranej przez siebie formie o zdarzeniach, które spowodowały pełną lub częściową niemożność lub nieterminowość realizacji umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Producenta zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami itp.

3.10 Termin dostawy jest wiążący dla Producenta, gdy zarówno Producent, jak i Zamawiający zaakceptowali go na piśmie.

3.11 Warunki dostawy rozpoczynają się dopiero po otrzymaniu przez Producenta zamówienia.

3.11. Termin dostawy liczony jest od daty wpłynięcia na rachunek bankowy Producenta ustalonej kwoty zadatku. Jeżeli po zawarciu umowy (podpisania zamówienia) w ciągu 14 dni Producent nie odnotuje wpłaty ww. zadatku, zamówienie uznaje się za anulowane.

IV. Płatności

4.1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić niezwłocznie po wystawieniu faktury VAT, nie później jednak niż w terminie wskazanym na fakturze VAT lub według uzgodnionych na piśmie warunków płatności. Terminy te w każdym przypadku są określane w dniach i liczone są od daty wystawienia faktury.

4.2. O ile Producent i Zamawiający nie uzgodnili inaczej, płatności podlegają zapłacie na wskazany w fakturze rachunek bankowy Producenta. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania całości ustalonej ceny na rachunku bankowym Producenta. Koszty realizacji zapłaty, w tym koszty związane z przewalutowaniem ponosi w całości Zamawiający.

4.3. Producent zastrzega sobie prawo do niewydania towaru, w przypadku gdy całość kwoty stanowiącej zapłatę za dany towar nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Producenta.

4.4. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru towaru w ciągu 30 dni od zgłoszenia przez Producenta pełnej realizacji zamówienia. Po tym czasie naliczane będą koszty postoju pojazdu wynoszące 0,5% wartości przedmiotu zamówienia za każdy tydzień, nie więcej jednak niż 3% sumy wartości zamówienia.

4.5 Jeżeli Zamawiający nie odbierze zamówionego towaru w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia przez Producenta pełnej realizacji zamówienia, po tym czasie Producent zastrzega sobie prawo do naliczania koszów postoju pojazdu w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy tydzień, nie więcej jednak niż 10% wartości przedmiotu zamówienia, oraz prawo sprzedaży przedmiotu zamówienia osoby trzeciej i w tym wypadku zatrzymania zadatku wpłaconego przez Zamawiającego. Wymienione powyżej koszty postoju pojazdu naliczane będą przez Producenta do czasu sprzedaży przedmiotu zamówienia osobie trzeciej lub też do czasu odbioru towaru przez Zamawiającego.

V. Zastrzeżenie prawa własności

5.1. Zamówione towary pozostają własnością Producenta do momentu zapłaty przez Zamawiającego całości ceny sprzedaży.

5.2. Do czasu zapłaty całkowitej ceny sprzedaży Zamawiający nie może rozporządzać zamówionym towarem, ani oddać go w użytkowanie. “

VI. Dostawa

6.1. Dostawa jest realizowana na warunkach EXW – towar jest dostarczony, gdy Producent wystawi go do dyspozycji w magazynie mieszczącym się na terenie swojej siedziby.

6.2. Zamawiający, w dniu przekazania towaru, posiada prawo do odbioru końcowego w siedzibie Producenta.

6.3. Przed odbiorem towaru Producent umożliwi Zamawiającemu wizualną ocenę towaru.

6.4. Dokumentem potwierdzającym odbiór jest Protokół Zdawczo-Odbiorczy, który stanowi potwierdzenie zgodności towaru z zamówieniem. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną stanowi potwierdzenie zgodności towaru z zamówieniem.

VII. Towar

7.1. Gatunki, wymiary, masy, tolerancje oraz jakość towaru zostały określone w niżej wskazanych Tolerancjach Ogólnych Dotyczących Konstrukcji oraz europejskich normach ISO:

a) ramy, skrzynie, osie wykonywane są według normy PN-EN ISO 13920;

b) wymiary liniowe wykonywane są w klasie tolerancji “D”;

c) wymiary kątów wykonywane są w klasie tolerancji “C”;

d) prostolinijność, płaskość i równoległość wykonywane są w klasie tolerancji “H”;

e) oględziny wizualne spoin dla stali wykonywane są według normy EN ISO 5817, w klasie jakości “B” dla połączeń doczołowych pasów podłużnic oraz dla połączeń pachwinowych pasów podłużnic ze środkami, wszystkie pozostałe oględziny spoin wykonywane są w klasie “C”;

f) oględziny wizualne spoin dla aluminium wykonywane są według normy PN-EN ISO 10042 w klasie jakości “C”;

g) dopuszczalne są drobne zacieki wewnątrz ram;

h) kategoria korozyjności C3 wg normy EN ISO 12944-2 i EN ISO 12944-6.

VIII. Rękojmia za wady towaru

8.1 Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zostają wyłączone. Nie dotyczy to Zamawiającego, będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

IX. Zgłoszenie gwarancyjne

9.1 Producent udziela Zamawiającemu gwarancji na zakupiony towar przez okres 12 miesięcy, bez limitu kilometrów.

9.2. Producent udziela Zamawiającemu gwarancji na osie MEGA przez okres 36 miesięcy lub 240.000,00 km, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej.

9.3. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg w dniu wydania towaru Zamawiającemu, przy czym w przypadku nieodebrania przez Zmawiającego przedmiotu zamówienia w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia przez Producenta pełnej realizacji zamówienia okres gwarancji rozpoczyna swój bieg automatycznie w dniu następującym po upływie 2 miesięcy od zgłoszenia przez Producenta pełnej realizacji zamówienia. Okres gwarancji biegnie jednak na nowo od momentu wydania towaru osobie trzeciej, o której mowa w pkt 4.5 OWH.

9.4. Zgłoszenie gwarancyjne należy przesłać do Producenta pocztą, faksem lub drogą mailową na adres: serwis@mega-nysa.pl.

9.5. W zgłoszeniu gwarancyjnym należy wskazać:

– dane Zamawiającego;

– numer indentyfikacyjny pojazdu;

– zdjęcia obrazujące wadą i/lub usterkę;

– zwięzły opis wady i/lub usterki.

9.6. W przypadku uznania przez Producenta, iż zgłoszona przez Zmawiającego wada i/lub usterka jest objęta udzieloną przez Producenta gwarancją oraz że powstała z winy Producenta w okresie udzielonej przez niego gwarancji, realizacja uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji nastąpi poprzez jeden z trzech niżej określonych sposobów:

a) Zamawiający dostarcza, na swój koszt, do siedziby Producenta towar objęty zgłoszeniem gwarancyjnym, a Producent dokonuje jego naprawy na swój koszt;

b) W przypadku, gdy naprawa w siedzibie Producenta nie jest możliwa, Zamawiający udostępnia miejsce i sprzęt umożliwiający usunięcie danej szkody przez Producenta;

c) W przypadku gdy naprawa nie jest możliwa w siedzibie Producenta, a Producent nie jest w stanie usunąć usterki w siedzibie Zamawiającego, Producent wysyła zestaw naprawczy odpowiedni do usunięcia wady i/lub usterki oraz pokrywa koszty związane z montażem, wymianą lub naprawą towaru objętego zgłoszeniem gwarancyjnym. Koszt montażu, wymiany lub naprawy towaru szacowany jest na podstawie wewnętrznych norm zakładowych Producenta, wskazujących czas pracy dla wykonania określonych czynności.

9.7. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego Zamawiający obowiązany jest przechowywać towar objęty zgłoszeniem gwarancyjnym w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie, zniszczenie oraz powiększenie się zgłaszanej usterki i/lub wady.

9.8. Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki i wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru

9.9. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Producenta za wady i/lub usterki towaru, stosuje się odpowiednio przepisy Działu III o Gwarancji przy sprzedaży ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

9.10. Wszelkie wady i usterki, które mieszczą się w Tolerancjach Ogólnych Dotyczących Konstrukcji Spawalniczych oraz wyszczególnionych europejskich normach ISO nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu zgłoszenia gwarancyjnego.

X. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWH mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

10.2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWH wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia OWH nie tracą ważności.

10.3. W przypadku sprzeczności między postanowieniami OWH a treścią wydanej Zamawiającego książki gwarancyjnej, stanowiącej oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, pierwszeństwa udziela się postanowieniom zawartym w książce gwarancyjnej.

10.4. W przypadku sprzeczności między postanowieniami OWH, a Umową podpisaną między MEGĄ a klientem, pierwszeństwa udziela się postanowieniom zawartym w podpisanej umowie.

10.5. Producent i Zamawiający będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Producenta.

10.6. W przypadku zawierania umów z zagranicznymi Zamawiającymi decydujące znaczenie w przypadku umów kilkujęzycznych ma tekst w języku polskim.

10.7. Wszelkie umowy zawierane przez Producenta są zawierane zgodnie z prawem polskim i podlegają prawu polskiemu.